جداول قیمت و مقایسه

جدول قیمت

 • بسته پایه پلن سالانه
 • 19 ه.ت
 • توضیحات با تولتیپ
 • 10 MB Max File Size
 • 1 GHZ CPU
 • 256 MB Memory
 • بسته پرو پلن سالانه
 • 49 ه.ت
 • توضیحات با تولتیپ
 • 20 MB Max File Size
 • 2 GHZ CPU
 • 512 MB Memory
 • بسته گسترش دهنده پلن ماهانه
 • 109 ه.ت
 • توضیحات با تولتیپ
 • 200 MB Max File Size
 • 3 GHZ CPU
 • 1000 MB Memory

جدول مقایسه

 • استفاده از تولتیپ ها
 • استفاده از آیکن ها
 • CPU
 • Memory